සුපිරි ධාරිත්රකය

 • 7.5V 0.33F Series Connected Ultra Capacitor Modules

  7.5V 0.33F ශ්‍රේණි සම්බන්ධිත Ultra Capacitor Modules

  7.5V 0.33F ශ්‍රේණි සම්බන්ධිත Ultra Capacitor Modules

  ප්රධාන වශයෙන් යෙදුම්

  ස්මාර්ට් මැනීම

  මෝටර් රථ (දත්ත සටහන් කිරීම, උසස් රියදුරු සහායක පද්ධති, ස්වයංක්‍රීය රිය පැදවීම, උපස්ථ බලය)

  අඛණ්ඩ බල සැපයුම (UPS)

  රොබෝ විද්යාව

  ටෙලිමැටික්ස්

  වෛද්ය උපකරණ

  පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ

  ක්‍රියාකරුවන්

  හදිසි ආලෝකකරණය

  ආරක්ෂක උපකරණ

 • 7.5V 0.6F Series-Connected Super Capacitor Modules

  7.5V 0.6F ශ්‍රේණි-සම්බන්ධිත සුපිරි ධාරිත්‍රක මොඩියුල

  ප්රධාන වශයෙන් යෙදුම්

  ස්මාර්ට් මැනීම

  මෝටර් රථ (දත්ත සටහන් කිරීම, උසස් රියදුරු සහායක පද්ධති, ස්වයංක්‍රීය රිය පැදවීම, උපස්ථ බලය)

  අඛණ්ඩ බල සැපයුම (UPS)

  රොබෝ විද්යාව

  ටෙලිමැටික්ස්

  වෛද්ය උපකරණ

  පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ

  ක්‍රියාකරුවන්

  හදිසි ආලෝකකරණය

  ආරක්ෂක උපකරණ

 • 7.5V 1.0F Series-Connected Super Capacitor Modules

  7.5V 1.0F ශ්‍රේණි-සම්බන්ධිත සුපිරි ධාරිත්‍රක මොඩියුල

  ප්රධාන වශයෙන් යෙදුම්

  ස්මාර්ට් මැනීම

  මෝටර් රථ (දත්ත සටහන් කිරීම, උසස් රියදුරු සහායක පද්ධති, ස්වයංක්‍රීය රිය පැදවීම, උපස්ථ බලය)

  අඛණ්ඩ බල සැපයුම (UPS)

  රොබෝ විද්යාව

  ටෙලිමැටික්ස්

  වෛද්ය උපකරණ

  පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ

  ක්‍රියාකරුවන්

  හදිසි ආලෝකකරණය

  ආරක්ෂක උපකරණ

 • Radial Type Farad Capacitors 2.7V 100F 22*45mm

  රේඩියල් වර්ගය ෆැරඩ් ධාරිත්‍රක 2.7V 100F 22*45mm

  2.7V 100Farad සුපිරි ධාරිත්‍රකය

  ප්රමාණය: 22 * ​​45 මි.මී

 • High Power Ultra Capacitor 2.7V 60F 18*40mm

  අධි බල අල්ට්‍රා ධාරිත්‍රකය 2.7V 60F 18*40mm

  අධි බල අල්ට්‍රා ධාරිත්‍රකය 2.7V 60F 18*40mm

   

  අයදුම්පත

  LED ආලෝක උපාංගය දුරකථනය, බුද්ධිමත් දොර අගුල, විදුලි කුකර්, ජංගම දුරකථනය, විදුලි ජල තාපකය

  සූර්ය ආලෝකය, ස්වයං බලැති සුපිරි ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, බුද්ධිමත් උපකරණ, උපස්ථ බලය ආදිය.

 • 2.7 VDC Supercapacitors / Ultracapacitors 10F 10*30

  2.7 VDC සුපිරි ධාරිත්‍රක / Ultracapacitors 10F 10*30

  සුපිරි ධාරිත්‍රක සෛල 2.7V 12F 12.5*25

   

  අයදුම්පත

  LED ආලෝක උපාංගය දුරකථනය, බුද්ධිමත් දොර අගුල, විදුලි කුකර්, ජංගම දුරකථනය, විදුලි ජල තාපකය

  සූර්ය ආලෝකය, ස්වයං බලැති සුපිරි ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, බුද්ධිමත් උපකරණ, උපස්ථ බලය ආදිය.

 • Super Capacitor cells 2.7V 12F 12.5*25

  සුපිරි ධාරිත්‍රක සෛල 2.7V 12F 12.5*25

  සුපිරි ධාරිත්‍රක සෛල 2.7V 12F 12.5*25

   

  අයදුම්පත

  LED ආලෝක උපාංගය දුරකථනය, බුද්ධිමත් දොර අගුල, විදුලි කුකර්, ජංගම දුරකථනය, විදුලි ජල තාපකය

  සූර්ය ආලෝකය, ස්වයං බලැති සුපිරි ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, බුද්ධිමත් උපකරණ, උපස්ථ බලය ආදිය.

 • Radial lead type Super Capacitor cells 2.7V 20F 12.5*25

  රේඩියල් ඊයම් වර්ගයේ සුපිරි ධාරිත්‍රක සෛල 2.7V 20F 12.5*25

  රේඩියල් ඊයම් වර්ගයේ සුපිරි ධාරිත්‍රක සෛල 2.7V 20F 12.5*25

   

  අයදුම්පත

  LED ආලෝක උපාංගය දුරකථනය, බුද්ධිමත් දොර අගුල, විදුලි කුකර්, ජංගම දුරකථනය, විදුලි ජල තාපකය

  සූර්ය ආලෝකය, ස්වයං බලැති සුපිරි ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, බුද්ධිමත් උපකරණ, උපස්ථ බලය ආදිය.

 • 2.7V 15F 12.5*25 Ultra Capacitor single cells

  2.7V 15F 12.5*25 Ultra Capacitor තනි සෛල

  Ultra Capacitor 2.7V 15F 12.5*25

   

  අයදුම්පත

  LED ආලෝක උපාංගය දුරකථනය, බුද්ධිමත් දොර අගුල, විදුලි කුකර්, ජංගම දුරකථනය, විදුලි ජල තාපකය

  සූර්ය ආලෝකය, ස්වයං බලැති සුපිරි ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, බුද්ධිමත් උපකරණ, උපස්ථ බලය ආදිය.

 • Ultra Capacitor 2.7V 15F 12.5*20

  Ultra Capacitor 2.7V 15F 12.5*20

  Ultra Capacitor 2.7V 15F 12.5*20

   

  අයදුම්පත

  LED ආලෝක උපාංගය දුරකථනය, බුද්ධිමත් දොර අගුල, විදුලි කුකර්, ජංගම දුරකථනය, විදුලි ජල තාපකය

  සූර්ය ආලෝකය, ස්වයං බලැති සුපිරි ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, බුද්ධිමත් උපකරණ, උපස්ථ බලය ආදිය.

 • Industrial level Ultra Capacitor 2.7V 40F 18*35

  කාර්මික මට්ටමේ Ultra Capacitor 2.7V 40F 18*35

  කාර්මික මට්ටමේ Ultra Capacitor 2.7V 40F 18*35

   

  අයදුම්පත

  LED ආලෝක උපාංගය දුරකථනය, බුද්ධිමත් දොර අගුල, විදුලි කුකර්, ජංගම දුරකථනය, විදුලි ජල තාපකය

  සූර්ය ආලෝකය, ස්වයං බලැති සුපිරි ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, බුද්ධිමත් උපකරණ, උපස්ථ බලය ආදිය.

 • Space grade Ultra Capacitor 2.7V 50F 18*40mm

  අභ්යවකාශ ශ්රේණියේ Ultra Capacitor 2.7V 50F 18*40mm

  අභ්යවකාශ ශ්රේණියේ Ultra Capacitor 2.7V 50F 18*40mm

   

  අයදුම්පත

  LED ආලෝක උපාංගය දුරකථනය, බුද්ධිමත් දොර අගුල, විදුලි කුකර්, ජංගම දුරකථනය, විදුලි ජල තාපකය

  සූර්ය ආලෝකය, ස්වයං බලැති සුපිරි ෆ්ලෑෂ් ලයිට්, බුද්ධිමත් උපකරණ, උපස්ථ බලය ආදිය.

123456ඊළඟ >>> පිටුව 1/6